5 Μαΐ 2014

                              Πρωτογενής Τομέας της Εθνικής μας Οικονομίας

Επιγραμματικές προτάσεις για διαβούλευση προς τα  μέλη του Κόμματος αλλά και της Ελληνικής κοινωνίας για την τελική διαμόρφωση της πολιτικής του Σοσιαλιστικού Κόμματος στον πρωτογενή τομέα.

1. Εισαγωγή
Η διαμόρφωση  των συγκεκριμένων μέτρων πολιτικής   για τον αγροτικό τομέα στη χώρα μας για το Σοσιαλιστικό Κόμμα,  καθορίζεται από τους παρακάτω στόχους:
α. Διασφάλιση  ποιοτικών, υγιεινών  και με επάρκεια  προιόντων του αγροδιατροφικού συστήματος για τη χώρα μας.
β. Παραγωγή των αγροτικών προϊόντων με σύγχρονη προστασία του περιβάλλοντος και αείφορη διαχείριση των φυσικών πόρων
γ. Παραγωγή αγροτικών προϊόντων με συμπίεση του κόστους παραγωγής και  διασφάλιση επιχειρηματικού κέρδους για τον έλληνα αγρότη.
δ.  Διεύρυνση της παραγωγικής βάσης στον αγροτικό τομέα και αύξηση  του ποσοστού συμμετοχής του ακαθάριστου προϊόντος του  στο ΑΕΠ της χώρας μας.

2.  Σπουδαιότητα του αγροτικού τομέα- Ρόλος  αγροτών-ΚΑΠ
Είναι λάθος να προσεγγίζουμε  τη σπουδαιότητα του αγροτικό τομέα μόνο με οικονομικούς δείκτες π.χ. ποσοστό συμμετοχής στο ΑΕΠ της χώρας μας.  Ο αγροτικός τομέας της χώρας μας αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας μας γιατί στηρίζει την παραγωγή και δραστηριότητα τουλάχιστο 12 κλάδων (βιομηχανία τροφίμων και ξύλου, κλωστοϋφαντουργία, βιομηχανία προιόντων καπνού….) αλλά είναι και δέκτης προϊόντων και εξοπλισμού τουλάχιστο 20 άλλων κλάδων της (παραγωγή χημικών, αρδευτικά συστήματα, γεωργικά μηχανήματα…..).  Οι χώρες  της  ΕΕ που έχουν αναπτύξει εύρωστη οικονομία  και αντιστάθηκαν στην οικονομική κρίση έχουν αναπτύξει αγροτικό τομέα με υψηλή παραγωγικότητα.
Ο ρόλος του αγρότη για το Σοσιαλιστικό Κόμμα είναι  πολυλειτουργικός  δηλ.  επιχειρηματίας, παραγωγός τροφίμων και πρώτων υλών για άλλους κλάδους της οικονομίας αλλά  συγχρόνως προστατεύει το περιβάλλον και διαιωνίζει τα πολιτικά χαρακτηριστικά των αγροτικών περιοχών. Η ουσιαστική στήριξή του από  το Κράτος κρίνεται επιβεβλημένη όχι μόνο για λόγους οικονομικούς.
H   εφαρμογή της ΚΑΠ επηρέασε ουσιαστικά την ελληνική γεωργία και σε ορισμένους τομείς είχε θετικό πρόσημο. Όμως δεν μπόρεσε να λύσει τα χρόνια προβλήματα της ελληνικής γεωργίας (εγγειοδιαρθρωτικό, επιλεκτική προστασία ορισμένων καλλιεργειών και εγκατάλειψη άλλων π.χ. όσπρια, κτηνοτροφικά φυτά, ξηροί καρποί κλπ., δεν μείωσε  τις ισχύουσες περιφερειακές ανισότητες, προσανατόλισε μέχρι το 1992 την αγροτική παραγωγή προς την ποσότητα και όχι προς την ποιότητα). Η χαλαρότητα στο σύστημα των ελέγχων , η υπο-χρηματοδότηση των υποδομών και των διαρθρωτικών αλλαγών στην ελληνική γεωργία (έρευνα, αγροτική ανάπτυξη, προστασία περιβάλλοντος, εκπαίδευση, κλπ.) η παρέμβαση των εκάστοτε κομματικών μηχανισμών και αγροσυνδικαλιστών   υπέρ των δαπανών για ενισχύσεις-επιδοτήσεις και όχι υπέρ των επενδυτικών δαπανών οποιασδήποτε μορφής είχε σαν αποτέλεσμα σήμερα η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής γεωργίας να υπολείπεται των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών. Ο φάκελλος του ΥΠΑΑΤ  για την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ στη χώρα μας (από το Δεκέμβριο του 2013 αναμένεται να παρουσιασθεί για διαβούλευση)  θα καθορίσει αν η ελληνική γεωργία θα κάνει βήματα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητάς της.


3.   Ιδιαιτερότητες και κυριότερα  προβλήματα του αγροτικού τομέα της χώρας μας (επιγραμματικά)
3.1.  Έλλειψη Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου για την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα της χώρας μας . Η ΚΑΠ  που περιέχει αρκετά στοιχεία νεοφιλελεύθερης πολιτικής,  δεν μπορεί  να αποτελεί τη μοναδική πολιτική για τον αγροτικό τομέα.
3.2. Εγγειοδιαρθρωτικό ( μικρός  και πολύ-τεμαχισμένος αγροτικός κλήρος)
3.3  Χαμηλή παραγωγικότητα συγκριτικά με άλλες χώρες της ΕΕ  και υψηλότερο κόστος παραγωγής
3.4  Μη επιχειρηματική γεωργία-Μειωμένες εισροές εργασίας στην αγροτική εκμετάλλευση-Μείωση αγροτικού εισοδήματος, ιδιαίτερα την τελευταία πενταετία.
3.5.  Μη ορθολογική  αναλογία συμμετοχής της  φυτικής και  ζωικής παραγωγής στο ακαθάριστο αγροτικό προϊόν ( 7:3)
3.6.  Αγροτικοί Συνεταιρισμοί  εξαρτώμενοι κύρια από το δημόσιο και πολιτικά κόμματα
3.7. Μη ορθολογική διακίνηση και εμπορία των αγροτικών προϊόντων.
3.8. Έλλειψη σαφής  εξαγωγικής πολιτικής των αγροτικών προϊόντων, αρνητικό ισοζύγιο εισαγωγών-εξαγωγών  (Το αρνητικό ισοζύγιο οφείλεται κυρίως στον κτηνοτροφικό τομέα-γαλακτομικά, κρέας, ζωοτροφές).
3.9.  Χαμηλό ποσοστό μεταποιημένων αγροτικών προϊόντων
3.10. Μείωση επενδύσεων στον αγροτικό τομέα σε σύγκριση με άλλους τομείς της οικονομίας παρά την αξιολόγηση εισροή κεφαλαίων από την ΕΕ.
3.11. Έλλειψη στοχευμένων πολιτικών για  τους βασικούς τύπους της  ελληνικής γεωργίας  (πεδινή,  νησιώτικη , ορεινή-ημιορεινή).
3.12. Περιορισμένη παραγωγή ντόπιας  γνώσης, τεχνολογίας και καινοτομίας  και ενσωμάτωσής της  στις διάφορες φάσεις της αγροτικής παραγωγικής διαδικασίας (πρωτογενής , δευτερογενής και τριτογενής τομέας)
3.13.  Η  αξιοποίηση της ΚΑΠ για τη χώρα μας κατευθύνεται κυρίως στις απευθείας πληρωμές (78%) και μόνο 22% στην αγροτική ανάπτυξη.
3.14.  Η έλλειψη καθετοποίησης στο εσωτερικό της αγροτικής παραγωγής με αποτέλεσμα οι μεικτές αγροτικές εκμεταλλεύσεις που συνδυάζουν τη φυτική με τη ζωική παραγωγή να είναι πολύ λίγες (ποσοστό περίπου 18%)4.  Προτεινόμενα μέτρα και άξονες πολιτικής για τον αγροτικό τομέα

α. Άμεσα μέτρα
4.1  Ενίσχυση της Αρχής του Ανταγωνισμού για τον αγροτικό χώρο, σύσταση ειδικής ομάδας  στο Υπουργείο Ανάπτυξης για την καταπολέμηση εναρμονισμένων πρακτικών (καρτέλ) αγοράς αγροτικών προϊόντων από εμπόρους και μεταποιητές
 4.2.  Σύσταση ειδικής ομάδας, στο πλαίσιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, με έργο την αντιμετώπιση της ελληνοποίησης των αγροτικών προϊόντων. Ενίσχυση του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προς την κατεύθυνση των ελέγχων ισοζυγίων  διαφόρων αγροτικών προϊόντων (γάλακτος, κρέατος, οσπρίων, κλπ.)
4.3. Πάταξη της παράνομης εισαγωγής και χρήσης παράνομων εισροών π.χ. γεωργικών φαρμάκων, λιπασμάτων  για λόγους περιβαλλοντικούς, τοξικολογικούς και αγρονομικούς.
4.4  Θέσπιση μέτρων για άμεση μείωση του κόστους παραγωγής των αγροτικών προϊόντων (μείωση ΦΠΑ, καθιέρωση  ποσότητας φθηνού πετρελαίου ανάλογα με την ετήσια δήλωση καλλιέργειας ή  αριθμού σταυλισμένων ζώων, κλπ.)
 
β. Βραχυπρόθεσμα μέτρα
4.5.  Επιχειρηματική  και ανταγωνιστική γεωργία. Μεταφορά πόρων από τον 1ο πυλώνα στο 2ο ( περιβαλλοντική κατεύθυνση, αμειψισπορά, αναδιάρθρωση καλλιεργειών με αιχμή του δόρατος τα ψυχανθή και νέες αροτραίες καλλιέργειες π.χ. βιομηχανική κάνναβη). Παραγωγή ποιοτικών και πιστοποιημένων αγροτικών προϊόντων.
4.6.  Χωροταξικός σχεδιασμός του αγροτικού τομέα και των χρήσεων γης για τη χώρα μας
4.7.  Κίνητρα για τη δημιουργία αγροτικών συνεταιρισμών ¨Νέας γενιάς¨  (οι παραγωγοί χρηματοδοτούν τον συνεταιρισμό αναλογικά με το ύψος των συναλλαγών τους, υπογράφουν συνεταιριστικό συμβόλαιο εμπορίας, καταβάλουν κεφάλαιο για τυχόν κατασκευή μεταποιητικών μονάδων, κλπ.). Σταδιακός μηδενισμός άμεσων και έμμεσων κρατικών επιχορηγήσεων στις συνδικαλιστικές οργανώσεις ΠΑΣΕΓΕΣ, ΣΥΔΑΣΕ, ΓΕΣΑΣΕ κλπ.
 4.8.  Ενδυνάμωση του νομικού πλαισίου για τις ομάδες παραγωγών, κίνητρα για την κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής
4.9.  Υψηλότερες ενισχύσεις στα μικρά και μεσαία αγροκτήματα  με κριτήρια προσαρμοσμένα στην ελληνική πραγματικότητα (έμμεση αντιμετώπιση του εγγειοδιαρθρωτικού προβλήματος). Εφαρμογή αναδασμού σε εθελοντική βάση με ταυτόχρονη παροχή κινήτρων για την αντιμετώπιση της εκ νέου κατάτμησης  της αγροτικής γης λόγω  του κληρονομικού δικαίου.
 4.10.   Υποστήριξη της μεταποίησης και της  εξαγωγικής αγροτικής βιομηχανίας. Δημιουργία  στρατηγικής προϊόντων και marketing.
 4.11.  Μείωση χρήσης  εισροών π.χ. λιπασμάτων, ενέργειας, φυτοπροστατευτικών προϊόντων (γεωργικών φαρμάκων) στη φυτική παραγωγή και αντιβιοτικών στην κτηνοτροφία, παροχή κινήτρων για παραγωγή ζωοτροφών.  Ανάδειξη  και εφαρμογή της γεωργίας ακριβείας.
4.12.  Κίνητρα στους αγρότες επιχειρηματίες  και παραγωγικές αγροτικές επιχειρήσεις( π.χ. μείωση φορολογικών συντελεστών,  διασφάλιση κατώτατου μισθού στην αγροδιατροφική βιομηχανία, παραγωγικές αγροτικές επιχειρήσεις κλπ.).
4.13.   Προστασία παραδοσιακών σπόρων , φυλών ζώων  και αγροτικών προϊόντων. Δημιουργία  πιστοποιημένου φυτικού  πολ/κού υλικού (σπόρων, δενδρυλλίων). Το 50% της καινοτομίας  στη γεωργία εισέρχεται μέσα  από τη χρήση νέων και βελτιωμένων φυτικών ποικιλιών  ή φυλών ζώων
4.14.  Ουσιαστική οικονομική ενίσχυση των νέων αγροτών ( κριτήρια επιλεξιμότητας:  προσανατολισμός της αγροτικής εκμετάλλευσης, επίπεδο αγροτικής παιδείας, οικονομικά χαρακτηριστικά περιφέρειας , γεωγραφικά χαρακτηριστικά). Χορήγηση με ευνοϊκούς όρους χρήσης ανεκμετάλλευτης κρατικής γης ή αγορά με ευνοϊκούς όρους αγροτικής γης.

γ.  Μεσοπρόθεσμα μέτρα
4.15.  Ανάπτυξη της εφαρμοσμένης αγροτικής έρευνας με τη δημιουργία επταετούς Εθνικού Επιχειρησιακού Προγράμματος για την αγροτική ανάπτυξη και έρευνα  (παραγωγή γνώσης, καινοτομίας, παραγωγή νέων προϊόντων, μείωση κόστους παραγωγής μέσω της τεχνολογίας και καινοτομίας, ένταξη νέων καλλιεργειών κλπ.)
4.16. Επέκταση και εφαρμογή  της βιολογικής γεωργίας  και κτηνοτροφίας  στα νησιά, ορεινές και ημιορεινές περιοχές.
4.17.   Όχι στη χρήση γενετικά τροποποιημένων φυτών και ζώων, ναι στη βιοτεχνολογία  σαν εργαλείου για την ταυτοποίηση φυτών,  δημιουργία νέων ποικιλιών, φυλών ζώων, κλπ.
4.18.  Προστασία παραδοσιακών σπόρων , φυλών ζώων  και αγροτικών προιόντων. Δημιουργία  πιστοποιημένου φυτικού  πολ/κού υλικού (σπόρων, δενδρυλλίων). Το 50% της καινοτομίας  στη γεωργία εισέρχεται μέσα  από τη χρήση νέων και βελτιωμένων φυτικών ποικιλιών  ή φυλών ζώων.
4.19.  Η μείωση κόστος παραγωγής έχει σαν βασικό άξονα την εφαρμογή νέας γνώσης, καινοτομίας και τεχνολογίας. Η  επένδυση στη γεωργία ακριβείας και η εφαρμογή της μειώνει σημαντικά τις εισροές (λιπάσματα, γεωργικά φάρμακα, ενέργεια) και ανάγκες σε αρδευτικό νερό. Θέσπιση μέτρων για άμεση μείωση του κόστους παραγωγής (μείωση ΦΠΑ, καθιέρωση  ποσότητας φθηνού πετρελαίου ανάλογα με την ετήσια δήλωση καλλιέργειας ή  αριθμού σταυλισμένων ζώων, κλπ.)
4.20.  Προστασία του αγροτικού περιβάλλοντος (ρύπανση επιφανειακών και υπόγειων νερών, υποβάθμιση εδαφών )  προγράμματα και μέτρα για την αποφυγή της απερήμωσης .
4.21.  Επιτάχυνση της  εφαρμογής  της  γεωθερμίας στην αγροτική παραγωγή (θερμοκήπια, αροτραίες καλλιέργειες, κλπ.) αλλά και στη θέρμανση των κτιρίων
4.22.  Επιτάχυνση ολοκλήρωσης Εθνικού Κτηματολογίου, Δασολογίου, Καταγραφής της ακίνητης  αγροτικής περιουσίας του Δημοσίου.
4.23. Προστασία και διατήρηση των γενετικών πόρων και της βιοποικιλότητας. Στελέχωση της Τράπεζας Γενετικού Υλικού. Το ΥΠΠΑΤ εξασκεί τον επιτελικό του ρόλο και ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ αναλαμβάνει την εφαρμογή της πολιτικής του (καταγραφή φυτικών και ζωικών πόρων,  ταυτοποίηση ενδημικών ειδών, κλπ) και την ανάδειξη  και εκμετάλλευση της φυσικής χλωρίδας της χώρας μας.
4.24.  Ειδικά μέτρα ανάπτυξης της κτηνοτροφίας
-  Η  ανάπτυξη της ελληνικής  ποιμενικής  αιγο-προβατοτροφίας  σε οργανωμένους χώρους  σταβλισμού  είναι  σημαντική καινοτομία  που σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των κατάλληλων λειβαδοπονικών συστημάτων , ορθολογική αξιοποίηση βοσκοτόπων, ανάπτυξη και εκμετάλλευση των ακροδρύων  δένδρων κλπ. θα αναπτύξει την ορεινή και ημιορεινή οικονομία της χώρας μας και θα προάγει τα προϊόντα ΠΟΠ. Απαιτείται χωροταξικός σχεδιασμός και οι πρώτες εφαρμογές να έχουν πιλοτικό χαρακτήρα.
- Καταπολέμηση των εναρμονισμένων πρακτικών (καρτέλ) αγοράς ζώων και γάλακτος από εμπόρους και βιομηχανίες γαλακτοκομικών προϊόντων και κρέατος· με σύσταση ειδικής ομάδας, στα πλαίσια της Αρχής του Ανταγωνισμού, από στελέχη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Η σημερινή κατάσταση καθηλώνει τις τιμές που απολαμβάνουν οι κτηνοτρόφοι και υψώνει τις τιμές καταναλωτών.
- Καταπολέμηση της ελληνοποίησης, ιδιαίτερα οξύ πρόβλημα στο αιγοπρόβειο κρέας και στα αβγά· με σύσταση ειδικής ομάδας, στο πλαίσιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, από στελέχη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
- Κτηνιατρική και ζωοτεχνική στήριξη· με συμβολικό κόστος οι κτηνοτρόφοι να απολαμβάνουν στο στάβλο, στους βοσκότοπους και στους αγρούς παραγωγής ζωοτροφών ουσιαστική στήριξη με κτηνιατρικές εξετάσεις, συμβουλές και ζωοτεχνικές οδηγίες για σωστές κτηνοτροφικές πρακτικές, παραγωγή ζωοτροφών, διατροφή ζώων, κατάλληλη οργάνωση του στάβλου, διαχείριση αποβλήτων κλπ. Αυτό προϋποθέτει κατάλληλη οργάνωση των σχετικών υπηρεσιών και πρόσληψη κτηνιάτρων και γεωπόνων-ζωοτεχνών.
- Αύξηση παραγωγής ζωοτροφών-ανάπτυξη του τομέα της Αγροδασοπονίας. Η χώρα μας δεν παράγει ικανή ποσότητα ζωοτροφών, οι οποίες συμβάλλουν μέχρι και 70% στο κόστος των παραγόμενων κτηνοτροφικών προϊόντων. Η αύξηση είναι δυνατή μέχρι και 2 έως 3 φορές  και μπορεί να προέλθει από :
•    Ορθολογική  διαχείριση των φυσικών βοσκότοπων που ανέρχονται στη χώρα μας  πάνω από 52 εκατομμύρια στρέμματα (40% της χώρας)· σύμφωνα με τους λιβαδοπόνους η παραγωγή των φυσικών λιβαδιών ποσοτικά και ποιοτικά σε βοσκήσιμη νομή και παραγωγή ξηρών σανών μπορεί να αυξηθεί 2 έως 5 φορές· χρειάζονται σημαντικές επενδύσεις της τάξης των 2 δις € για 10 χρόνια· λιβαδοπόνους, μελέτες και καταγραφή της χλωρίδας, σποροπαραγωγή νομευτικών φυτών, αναχλόαση με αεροσπορές κλπ, κατασκευή προσβάσεων, υδατοδεξαμενών με κρήνες για πότισμα ζώων, δημιουργία συστάδων δένδρων για σκίαση κατά την ανάπαυση των ζώων, κλπ.
•    Ανάπτυξη δασολιβαδικών συστημάτων σε σημαντικό τμήμα δασικών εκτάσεων της χώρας, της τάξης των 5 με 10 εκατομμύρια στρέμματα· χρειάζονται σημαντικές επενδύσεις της τάξης του 1 δις € για 10 χρόνια· για δασολόγους-λιβαδοπόνους, μελέτες, αναδάσωση με κατάλληλα δένδρα και θάμνους, σποροπαραγωγή κατάλληλων νομευτικών φυτών, κατασκευή προσβάσεων, υδατοδεξαμενών με κρήνες για πότισμα ζώων, κλπ.
•    Εισαγωγή ψυχανθών στην αμειψισπορά αροτραίων καλλιεργειών· στη χώρα καλλιεργούνται περίπου 15 εκ. στρ. με σιτάρια, βαμβάκι, βιομηχανική ντομάτα, ηλίανθο, αραβόσιτο, τεύτλα, κλπ· στις επιδοτούμενες καλλιέργειες θα πρέπει υποχρεωτικά το 25% των εκτάσεων να καλύπτεται με ετήσια ψυχανθή, (ετήσια τριφύλλια, βίκο, όσπρια), κλπ. 
4.25.   Δημιουργία ενός παγκόσμιου αναγνωρίσιμου μηχανισμού πιστοποίησης πρωτότυπων ελληνικών αγροτικών προϊόντων και ανάληψη δράσεων που σχετίζονται ειδικά με το κάθε προ
ϊόν  π.χ. συσκευασία και ονοματεπώνυμο/branding. Επέκταση της δημιουργίας Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), Προϊόντων  Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) και ενίσχυσης των Εγγυημένων Παραδοσιακών Ιδιότυπων Προϊόντων σε όλες τις περιοχές της χώρας μας.
4.26.    Ειδικά μέτρα για την ανάπτυξη  της αλιείας
      - Ενίσχυση της παράκτιας αλιείας με μικρά σκάφη, δημιουργία αλιευτικών καταφυγίων και τεχνητών υφάλων αναπαραγωγής. Ο αλιευτικός τουρισμός συνάδει με την ανάπτυξη της παράκτιας αλιείας.
         -Εθνικός χωροταξικός σχεδιασμός για τον σαφή προσδιορισμό των εν δυνάμει περιοχών για ανάπτυξη της ιχθυοκαλλιεργητικής δραστηριότητας
        -Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη από  το ερευνητικό και επιστημονικό προσωπικό των αρμόδιων φορέων του Δημοσίου π.χ. ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
      -Κίνητρα για την προώθηση της εξαγωγικής δραστηριότητας  π.χ. μείωση φορολογικών συντελεστών. Έμφαση για διείσδυση σε αγορές εκτός Ευρώπης (ΗΠΑ, Ασία, Κίνα, Ιαπωνία).
     -Έρευνα για την εισαγωγή νέων ειδών που είναι κατάλληλα σε μέγεθος και εύκολα σε επεξεργασία και προσδίδουν υψηλή προστιθέμενη αξία.
 

5.  Εργαλεία για την επίτευξη των στόχων
-  Αποκλειστικά  επιτελικό, ευέλικτο στη λήψη των αποφάσεων , αποτελεσματικό, στελεχωμένο με ποιοτικό προσωπικό ΥΠΑΑΤ, αξιοκρατική και όχι κομματική αξιολόγηση στελεχιακού δυναμικού-Δημιουργία  επιτέλους Εθνικής Αγροτικής Πολιτικής σε βάθος επταετίας.
-   Προσανατολισμός της  ΚΑΠ  με κατεύθυνση  τις διαρθρωτικές αλλαγές της ελληνικής γεωργίας .Το ΕΣΠΑ  να έχει τεχνοκρατικούς προσανατολισμούς.
-   Αναδιάρθρωση δομών και εκσυγχρονισμός των δημοσίων οργανισμών που εποπτεύονται από το ΥΠΑΑΤ. Επιλογή ηγετικών στελεχών με αξιοκρατικά και όχι κομματικά κριτήρια.
-  Συνένωση ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΓΑ σε ενιαίο οργανισμό (αμφότεροι είναι οργανισμοί πληρωμών, ελέγχων). Η συνένωση θα αναβαθμίσει  εκτός των άλλων την ποιότητα και αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών τους. 
- Νέο οργανωτικό σχήμα για τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με έμφαση στην αγροτική έρευνα,  εκπαίδευση, γεωργικές εφαρμογές, τυποποίηση και πιστοποίηση των αγροτικών προϊόντων . Ουσιαστική ενδυνάμωση του αριθμού των ερευνητών στους τομείς της φυτικής, ζωοτεχνικής, κτηνιατρικής ,εδαφολογικής, δασικής, ιχθυολογικής , αγροτικής οικονομίας  και τεχνολογίας τροφίμων . Πρόσληψη εκπαιδευμένου προσωπικού για την παροχή εκπαίδευσης και συμβουλευτικών οδηγιών προς τους αγρότες (γεωργικές εφαρμογές).  Μεταφορά των ΠΕΓΙΑΛ στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για την  παροχή τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης των αγροτών.  Με την κατάλληλη στελέχωση  και δομή ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ πρέπει να εξελιχθεί στον κυριότερο σύμβουλο του ΥΠΑΑΤ και εργαλείο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020.
- Σύσταση «Σώματος Ελέγχου Αγροτικού Χώρου», κατάλληλα στελεχωμένου με έργο έλεγχο σωστής διαχείρισης βοσκοτόπων, δασοφύλαξη, κυνηγίων, ρύπανσης αγροτικού περιβάλλοντος, χρήσης χημικών σε αγρούς και φυτείες κλπ. (ο έλεγχος των κανόνων χρήσης των φυσικών βοσκότοπων είναι απαραίτητος). Η χρήση των νέων τεχνολογιών (GIS, δορυφορικών εικόνων, κλπ.) καθιστά την υπηρεσία αυτή αποτελεσματική και χαμηλού κόστους λειτουργίας.
- Δημιουργία  αξιόπιστων ηλεκτρονικών δημοπρατηρίων αγροτικών προϊόντων στις  περιφέρειες της χώρας μας. Η θεσμοθέτηση και λειτουργία των δημοπρατηρίων αποτελεί εργαλείο για την εξωστρέφεια της αγροτικής παραγωγής, λειτουργεί προς όφελος των παραγωγών και καταναλωτών και επιτρέπει την ατομική και ομαδική συμμετοχή  των πολιτών και αγροτών σε αγοραπωλησίες  αγροτικών προϊόντων.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου